Axe Pronunciation

Axe Pronunciation in American English

IPA (key): /æks/

Breakdown:

  • /æ/: a as in ct
  • /k/: k as in kite
  • /s/: s as in sun

Sounds like: "aks"

Axe Pronunciation in British English

IPA (key): /æks/

Breakdown:

  • /æ/: a as in ct
  • /k/: k as in kite
  • /s/: s as in sun

Sounds like: "aks"

Post a Comment

Previous Post Next Post