Appear Pronunciation

Appear Pronunciation in American English

IPA (key): /əˈpɪr/

Breakdown:

  • /ə/: uh as in duh
  • /ˈp/: p as in pet
  • /ɪ/: i as in sit
  • /r/: r as in run

Sounds like: "uh-PEER"

Appear Pronunciation in British English

IPA (key): /əˈpɪər/

Breakdown:

  • /ə/: uh as in duh
  • /ˈp/: p as in pet
  • /ɪ/: i as in sit
  • /ə/: uh as in common
  • /r/: r as in run

Sounds like: "uh-PEER"

Post a Comment

Previous Post Next Post