Anathema Pronunciation

Anathema Pronunciation in British English

IPA (Phonetic): /əˈnæθ.ə.mə/

Breakdown:

 • /ə/: a as in sofa
 • /ˈn/: n as in no
 • /æ/: a as in cat
 • /θ/: th as in think
 • /ə/: a as in sofa
 • /m/: m as in man
 • /ə/: a as in sofa

Sounds like: "uh-NA-TH-uh-muh"

Anathema Pronunciation in American English

IPA (Phonetic): /əˈnæθ.ə.mə/

Breakdown:

 • /ə/: a as in sofa
 • /ˈn/: n as in no
 • /æ/: a as in cat
 • /θ/: th as in think
 • /ə/: a as in sofa
 • /m/: m as in man
 • /ə/: a as in sofa

Sounds like: "uh-NA-TH-uh-muh"

Post a Comment

Previous Post Next Post