Affect Pronunciation

Affect Pronunciation in American English

IPA (Phonetic): /əˈfɛkt/

Breakdown:

  • /ə/: uh as in duh
  • /ˈf/: f as in fan
  • /ɛ/: e as in bed
  • /k/: k as in kick
  • /t/: t as in top

Sounds like: "uh-FEKT"

Affect Pronunciation in British English

IPA (Phonetic): /əˈfɛkt/

Breakdown:

  • /ə/: uh as in duh
  • /ˈf/: f as in fan
  • /ɛ/: e as in bed
  • /k/: k as in kick
  • /t/: t as in top

Sounds like: "uh-FEKT"

Post a Comment

Previous Post Next Post